ראיון אקספוז

שלום וברוכים הבאים למערכת מיון בקרים סמויים של חברת אקספוז

מועמדים  יקרים !

אנחנו מחפשים בקרים סמויים שיתחזו ללקוחות במגוון רחב של בתי עסק - חנויות, בנקים, מסעדות, בתי מלון וכו'

אתם קונים, אוכלים ומרוויחים - בימים ובשעות שנוחות לכם לאחר תיאום איתנו

התפקיד מתאים לכל מי שרוצה ופנוי לפחות יום אחד בשבוע והינו בעל כישורי ניסוח טובים בעברית ותודעת שירות גבוהה

אם זה מתאים לכם לפניכם ראיון מצולם קצר אותו הנכם נדרשים למלא מול מחשב ביתי ומצלמת רשת

איך זה עובד?

מיד יוצג בפנייכם ראיון ובו מספר שאלות, עליכם לענות באופן ממוקד וענייני ככל הניתן.

שימו לב! ביצוע הראיון לא עולה על רבע שעה וניתן לערוך תשובותייכם.

אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה ונחזור אליכם לאחר ביצוע הראיון 

בהצלחה צוות אקספוז

שם: *
מגדר: *
טלפון: *
דוא״ל: *
ת.ז:

בעשיית שימוש באתר של חברת ______________________ בע"מ (להלן: "האתר" ו"החברה", בהתאמה) הינך מאשר שקראת, הבנת והסכמת למלוא התנאים והכללים המפורטים להלן. אם אינך מסכים, אל תבצע שימוש באתר. האתר מאפשר לך, בין היתר, להקליט בכוחות עצמך ראיון עבודה (להלן: "ראיון") ולהשתמש בשירותי האתר לאיתור עבודה פוטנציאלית. באמצעות רישומך לאתר הינך מסכים שהחברה תעביר ו/או תפרסם ו/או תציג ו/או תמסור את הראיון המוקלט לצד ג' כמפורט בתקנון. רישום לאתר מהווה חתימה אלקטרונית המעידה על הסכמתך המלאה לתנאים להלן:

 1. האתר מציע במה לעריכת ראיונות עבודה מוקלטים. הינך עונה לשאלות מוקלטות מראש, מקליט את תשובותיך ועורך את הראיון.
 2. הראיון המוקלט יועבר ו/או יפורסם ע"י החברה לכל צד ג' עפ"י ראות עיניה, לרבות מעסיקים פוטנציאליים.
 3. אינך זכאי לקבל כל תמורה בגין פרסום ו/או העברת ו/או מסירת הראיון לצד ג'.
 4. מודגש בזאת, כי החברה אינה מחוייבת לבצע שימוש בראיון המוקלט ו/או להציגו. דהיינו, החברה רשאית לבצע שימוש בראיון המוקלט עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא מגבלה, לרבות העברתו למעסיקים.
 5. האתר מהווה אמצעי להקלטת ו/או פרסום ראיונות עבודה. החברה אינה שולטת ומפקחת על תוכן הראיון, נכונותו, איכותו, מהימנותו והרלוונטיות שלו. החברה רשאית להעביר ו/או לפרסם את הראיון כפי שהוא ללא אחריות מכל מן וסוג שהוא במישרין או בעקיפין. החברה אינה אחראית בכל הקשור והנוגע לראיון ו/או הפניות שיתקבלו בעקבות פרסומו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה לא תחוב בגין נזק כתוצאה ממידע מוטעה ו/או לא נכון ו/או לא אמין.
 6. הינך מתחייב שלא להציג ו/או להקליט ו/או לפרסם בראיון מידע המכיל חומר פרסומי ו/או שיווקי ו/או חומר הפוגע ו/או מפר זכויות קנייניות של אחרים לרבות זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר, חומר פורנוגרפי, חומר העלול לפגוע ברגשות הציבור, חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981, חומר החושף זהות של קטינים, תוכנת מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים, יישומים מזיקים וכו', חומר בלתי-חוקי ו/או המהווה ו/או הקשור לעבירה פלילית עפ"י דיני מדינת ישראל, חומר המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, חומר שפרסומו אסור עפ"י דין, חומר בעל אופי או תוכן, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור, עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי, חומר שיש בו כדי לפגוע באדם ו/או גוף אחר.
 7. הינך אחראי באופן בלעדי לראיון וכן לכל נזק שיגרם כתוצאה משליחת ו/או פרסום הראיון.
 8. החברה ו/או בעלי מניותיה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או הבאים מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף או תוצאתי הנובע ו/או הקשור להקלטת ו/או מסירת ו/או פרסום של הראיון ו/או עשיית שימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר ו/או בראיון. אם נפגעת כתוצאה מפעילות האתר ו/או מהראיון המוקלט ו/או מפרסומו היחידה העומדת לרשותך הינה לחדול מעשיית שימוש באתר. למען הסר כל ספק, מובהר בזאת, כי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או בעלי מניותיה לא יהיו אחראים לכל עניין ודבר הקשור ו/או הנובע ממעשיך ו/או מחדליך ו/או מפרסם כלשהו.
 9. הינך פוטר את החברה ו/או בעל מניותיה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או הבאים מטעמה מאחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם בכל הקשור והנובע מפעילות האתר ו/או פרסום הראיון.
 10. הינך מתחייב לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או בעלי מניותיה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או הבאים מטעמה עבור כל פיצוי ו/או נזק ו/או כל תשלום או הוצאה אחרים, שידרשו לשלם ו/או יחויבו לשלם ו/או ישאו בהם באופן אחר בקשר לראיון שהוקלט על ידך וכן לשפותם ו/או לפצותם בגין כל הוצאה שתוצא על ידם בשל כך, לרבות שכ"ט עו"ד.
 11. הינך מסכים, כי החברה רשאית, אך לא חייבת, לעיין ולפקח בכל עת, על סוגי, נושאי ותכני הראיונות המוקלטים שיועברו, לערוך בהם שינויים עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וכן לאסור ו/או לפסול למסירה ו/או לפרסום סוגי ו/או נושאי ראיונות ו/או תכני ראיונות, באופן מוחלט ו/או בהתניית תנאים לפרסום הראיון כאמור, והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובותיך עפ"י התקנון.
 12. הינך מאשר שמלאו לך 18 שנה לפחות והינך בעל כשירות משפטית.
 13. החברה אינה מתחייבת לספק את השירותים ללא תקלות, הפסקות או הפרעות. ידוע לך כי מעת לעת עשויות להתרחש תקלות מכל מין וסוג שהוא במערכות ו/או באתר ו/או הפסקת ו/או הפרעות בשירות, לרבות חדירה לא חוקית למחשביה של החברה, נזקים, קילקולים, כשלים בחומרה, תוכנה, מערכות תקשורת של החברה ו/או מי מספקיה. החברה ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לכל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שייגרם עקב כך.
 14. ידוע לך שהחברה רשאית בכל עת וללא הודעה מראש לסגור את האתר עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ולא תהא זכאי לפיצוי כלשהו בגין סגירת האתר כאמור.
 15. החברה רשאית לשנות את כללי ותנאי התקנון בכל עת. הכללים והתעריפים החדשים יהיו בתוקף באופן אוטומאטי 3 ימים לאחר שיוצגו באתר. המשך ביצוע שימוש באתר לאחר הצגת השינויים כאמור מהווה הסכמה לתנאים, לכללים ולתעריפים החדשים.
 16. אינך רשאי להסב את זכויותיך ו/או חובותיך לגורם אחר כלשהו.
 17. כל תביעה הנובעת ו/או הקשורה לאתר ו/או לקבלת ו/או למשלוח הודעות תדון עפ"י הדין הישראלי בלבד כאשר הסמכות המקומית לדון בתביעה תהא מסורה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו בלבד.
* שדה חובה